Pályázati felhívás! HETTA-I/2/2019. – Vízminőség javítását támogató technikai eszközök beszerzése és használata I.

A Magyar Országos Horgász Szövetség  2019. évi pályázati kiírása „Vízminőség javítását támogató technikai eszközök beszerzése és használata I.” támogatására Pályázati kódszám: HETTA-I/2/2019. Jóváhagyva: 2019.09.20. Pályázati határidő: 2019. 10.10.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) jelen felhívással a Halgazdálkodást Támogató Eszközbeszerzési Alap támogatási jogcím keretében, levegőztető, benzinmotoros aggregátor, közepes teljesítményű robbanómotoros szivattyú (a továbbiakban: eszközök) beszerzésének és használatának 2019. évi kiírású támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a MOHOSZ illetve az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű Agrárminisztériumi (a továbbiakban: AM) előirányzat biztosítja.

 1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK,  és a közbeszerzési eljárás költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése, valamint az AM támogatási szerződés alapján bruttó 59.010.000 Ft, azaz ötvenkilencmillió-tízezer forint, ebből az AM támogatási összeg a támogatási szerződés alapján 42.315.000 Ft, azaz negyvenkétmillió-háromszáztizenötezer forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására.

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon halgazdálkodási hasznosító (vízkezelő) tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagszervezet, illetve tagegyesület), valamint a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft., mint a MOHOSZ horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban: tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag együtt: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján 2017.09.20-tól az országos, illetve a területi horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy pályázó részéről a 7. pont szerint 1 db pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. (A linkre kattintva letölthető: INNEN)

Nem pályázhat az a horgászszervezet, amely a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre nem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

 A tervezett, irányadó támogatási összeg (a továbbiakban egységár) levegőztető esetében típustól és teljesítménytől függően bruttó 330.000 és 550.000 Ft (háromszázharmincezer és ötszázötvenezer forint) között, benzinmotoros aggregátor esetében 465.000 Ft (négyszázhatvanötezer forint), közepes teljesítményű robbanómotoros szivattyú esetében 220.000 Ft (kétszázhúszezer forint).

A tényleges támogatás a közbeszerzési eljárás során meghatározásra kerülő egységár legfeljebb 70 %-a.

Az eszközök egységárai az eszköz és tartozékai ellenértékén felül tartalmazza a közbeszerzési eljárásban meghatározott és a nyertes pályázó felé realizált megrendelésben meghatározott valamennyi kapcsolódó szolgáltatás, így az átadás-átvételi pontra történő szállítás, betanítás ellenértékét is. Az egységár nem tartalmazza a közbeszerzési eljárás és az ahhoz kapcsolódó költségek díját, amelyet az OHSZK közvetlenül finanszíroz.

Jelen pályázat sikeres elbírálása eredményeként a MOHOSZ használati szerződés keretében (a továbbiakban: szerződés) adja át használatra az eszközöket a nyertes pályázó(k) (a továbbiakban: Használó) részére használati díj-átalány megfizetése ellenében. A szerződést az OHSZK és a Használó (a továbbiakban együttesen: Felek) a mindenkori hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben a tárgyi eszközökre vonatkozóan előírt értékcsökkenési leírási kulcsokhoz igazodóan azon eszközök esetében, amelyek egyedi beszerzési értéke nem éri el a nettó 200.000 Ft-ot 2 (két) éves, a többi eszköz esetében egyedileg meghatározott időtartamra kötik.

A Használónak az eszköz birtokba adásával tulajdonjoga nem, csak használati joga keletkezik az eszközön. A használati jog keretében Használó jogosult az eszközt birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni. A fentieknek megfelelően Használót nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, így különösen nem jogosult: az eszköz tulajdonjogát másra átruházni (eladni, ajándékba adni) vagy azzal felhagyni; használatát másnak átengedni; az eszközt biztosítékul vagy zálogba adni, illetve egyéb más módon megterhelni.

Az eszközök használatával járó minden költség, úgymint javítás, karbantartás (számlafizetés, a számla késedelmes megfizetéséből eredő kamat stb.) a Használót terheli. A szerződés aláírásával Használó vállalja, hogy az eszköz meghibásodása esetén azt késedelem nélkül szervizelteti, javíttatja. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a Használó nem köteles megtéríteni.

A Használó köteles a használat tárgyát képező eszközt rendeltetésszerűen használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az eszköz állapotát rongálná. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a Használó köteles a MOHOSZ-nak megtéríteni. A MOHOSZ jogosult az eszközök rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. A Használó köteles a megfelelő lépéseket megtenni az eszközök elvesztésének, ellopásának vagy jogosulatlan használatának megakadályozására.

A Használó vállalja, hogy az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az eszközt az elvesztéstől vagy ellopástól számított 30 napon belül saját költségén pótolja, egyúttal jelzi a MOHOSZ-nak az eseményt. A pótlás céljára beszerzett eszköznek az eredeti eszközzel megegyező eszköznek, vagy legalább megegyező műszaki paraméterekkel, a MOHOSZ által előzetesen írásban pótlásra engedélyezett egyenértékű eszköznek kell lennie.

Az eszközöket azok meghibásodása okán a szerződés lejáratát megelőzően az eszközök teljes körű szervizeltetése, javíttatása nélkül a Használó a MOHOSZ OHSZK külön engedélye hiányában csak a beszerzési vételár meghatározott használati díj-átalánnyal csökkentett összegének kifizetése mellett adhatja vissza.

A Felek megállapodnak, hogy a határozott időtartam lejártával Használó kezdeményezheti a MOHOSZ-nál a használat tárgyát képező eszköz maradványértéken történő megvételét, azzal, hogy a Használó által a MOHOSZ-nak megfizetett használati díj-átalány összege a vételárba beszámít.

 1. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Az eszközök közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Nem támogatható költségek: Olyan tartozékok, opcionális elemek, amelyek a közbeszerzés tárgyát nem képezik.

 1. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével nyújtható be. A 2237/2019. iktatási számú (2019. szeptember 3-i határidejű) előzetes igényfelmérésen előminősített pályázók esetében a pályázat követelményeit az OHSZK igazolja, így további pályázat benyújtására ezen pályázók esetében nincs szükség.

 1. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) a ladanyi.karoly@mohosz.hu és a orosz [PONT] emese [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címek mindegyikére kell legkésőbb 2019. október 10-ig (e-mail küldés napja) beküldeni.Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

A benyújtott pályázatok és az 5. pont szerinti előzetes, pályázatnak elfogadott igényfelmérések a horgászszervezetek részéről a 3. pontban megadott várható beszerzési értékre számított önrész 120%-igvisszavonhatatlan pénzügyi kötelezettségvállalásnak minősülnek.

 1. Benyújtható pályázatok száma:

A pályázók maximum 1 (egy) db pályázatot nyújthatnak be, az egyesületek és a speciális jogállású tagok eszköztípusonként legfeljebb 5 (öt) db, a tagszövetségek legfeljebb 10 (tíz) db eszközre.

 1. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az abban meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

 1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 A pályázatokat az OHSZK bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ Elnöksége hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően, várhatóan a 2019. év negyedik negyedévében írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgász magazinban is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

 • a pályázó által hasznosított vízterület, vízterületek státusza, nagysága, elhelyezkedése, horgászható partszakaszainak hossza, foglalkoztatott halőrök száma;
 • a szervezett pályázói horgászlétszám, valamint a hasznosított vízterületen, vízterületeken a fizető vendégforgalommal igazolható horgászturisztikai potenciál nagysága;
 • a horgászszövetségi vállalások, egyesületeknél ezen túl a tagszövetségi vállalások pályázói teljesítése;
 • a pályázótól előzetesen beérkezett, eddig még nem teljesített, az elbírálási követelményrendszernekmegfelelő igények száma.
 1. A támogatás elszámolása:

A Használó az eszközért használati díjat fizet, mely a MOHOSZ által kifizetett bruttó vételár és kapcsolódó költségek összegének és az egy eszközre jutó támogatási összegnek a különbsége. Ezen összeget a Használó, mint határozott időre szóló használati díjat, díj-átalányként előre esedékesen, egyösszegben, átutalással köteles megfizetni a MOHOSZ részére, a MOHOSZ bankszámlaszámára, a MOHOSZ külön írásos felszólításának megfelelően, ennek hiányában pedig a szerződés aláírásának időpontjától számított 3 munkanapon belül. Az eszközt a MOHOSZ csak a teljes használati díj megfizetése után adja a Használó birtokába.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási okiratban, szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetében a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott tárgyi eszközt a Használó köteles visszaszolgáltatni, illetve a felszámított késedelmi kamatokkal növelt tartozást, esedékes egyéb pénzügyi kötelezettséget a fizetési felszólításnak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók részére munkanapokon 9:00-12:00-ig Ladányi Károly (tel. szám: 06 30 264 1138) és Orosz Emese (tel. szám: 06 30 501 6026) tud választ adni, illetve a ladanyi [PONT] karoly [KUKAC] mohosz [PONT] hu és az orosz [PONT] emese [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címek mindegyikére egyidőben megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

Kedvelt bejegyzések