Pályázati lehetőség haltelepítésre

Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése – ÁPFE-I/4/2019

A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a „standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése” jogcímen történő 2019. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-I/4/2019. Jóváhagyva: 2019. augusztus 21. Pályázati határidő: 2019. szeptember 30.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2019. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

 1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 40.000.000 forint, azaz negyvenmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.), melyek legalább 2017.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó).

Egy pályázó részéről a 3.1. pont szerinti jogcímen a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be.

Az akciós halkészlet terhére történő tavaszi telepítések ösztönzésére a MOHOSZ OHSZK a 2019. március 29-én meghirdetett intervenciós felvásárlási akció keretein belül regisztrált és 3 nyaras ponty telepítést végrehajtó pályázók a 3.2. pont szerinti garantált támogatásban részesülnek.

2019-ben nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, mely a 2017. vagy 2018. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – méltányossági elnökségi döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

3.1. Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett, az élőhelynek megfelelő, standard telepítésű és telepítésre preferált egyéb őshonos halfajok 2019. évi őszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

– a telepítés megvalósítása 2019. szeptember 30. és november 30. között (ezen időszakon belül a vízterület jegesedésének kezdetéig) történhet,

– kizárólag 1 és 2 nyaras korosztály telepítése támogatható a ponty, kecsege, csuka, harcsa, süllő, kősüllő, balin, csapó sügér, menyhal fajok esetében,

– kizárólag 1, 2 és 3 nyaras korosztály telepítése támogatható a dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, paduc, domolykó, compó, széles kárász, márna fajok esetében,

– ponty telepítése esetén folyóvízen a pikkelyes, nyújtott – a vízterület jellegének leginkább megfelelő – testformájú tájfajták telepítése preferált, illetve hatósági előírás esetén a határozat szerinti tájfajta telepíthető,

– a telepítendő halállománynak a halfaj, a korosztály és a mennyiség tekintetében meg kell felelnie a vízterület érvényben lévő halgazdálkodási tervének,

– a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől vásárolható, a MOHOSZ – MA-HAL megállapodás szerint a 2019. őszi haltelepítési időszak vonatkozásában közzétett nettó irányáron (a tárgyi hirdetményben engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével).

A fenti feltételekkel a pályázott telepítés nettó értékének maximum 50 %-a, illetve maximum 2,5 millió forint igényelhető támogatásként.

3.2. Az akciós halkészlet terhére történő tavaszi telepítések ösztönzésére a MOHOSZ OHSZK a 2019. március 29-én meghirdetett intervenciós felvásárlási akció keretein belül regisztrált és 3 nyaras ponty telepítést végrehajtó pályázók garantált támogatásban részesülnek az alábbiak szerint:

– a támogatás általános mértéke az akció keretein belül végrehajtott és regisztrált 3 nyaras pontytelepítések számlával és kísérőokmányokkal igazolt, pénzügyileg rendezett nettó összegének 10 %-a, pályázónként maximum 2 millió forint. A MOHOSZ haszonbérletben, horgászszervezeti alhaszonbérletben levő vizek esetén a támogatás mértéke 15 %, a maximális támogatás 2,5 millió forint.

Azonos pályázó esetében az ÁPFE-I/2/2019. sz. (intervenciós felvásárlási) pályázat 3.1. pontja és jelen kiírás 3.2. pontja szerinti támogatási összegek együttesen sem haladják meg a 4,5, illetve 5 millió forintot. A támogatás a jelen pályázati kiírás 3.1. pontjában felsorolt feltételeknek megfelelő telepítések nettó összegének fedezetére vehető igénybe.

 1. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett, megfelelő pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként.

Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás költsége, munkabér, stb.)

Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett költségek kizárásra kerülnek.

 1. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

 1. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2019. szeptember 30-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

 1. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3.1. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

 1. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

 1. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai:

A beérkező pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztálya bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése legkésőbb 2019. október 10-ig írásban történik meg, illetve ezt követően a döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, valamint a halpusztulás aránya a vízterület becsült halállományán belül. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek.

A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

 1. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ OHSZK részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2593 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

Az adatlap itt tölthető le:

ttps://nyito.mohosz.hu/index.php/kozerdeku/66-palyazatok/391-standard-es-preferalt-oshonos-halfajok-telepitese-visszatelepitese-apfe-i-4-2019

A fotó illusztráció.

Pályázatok

2019. augusztus 26.

Forrás: www.mohosz.hu

Kedvelt bejegyzések